Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő adatai

Név: Bertalan Tamás Zsolt E. V.

Székhely: 8600 Siófok, Tóth Lajos utca 61/B

Adószám: 66201195-2-34

Nyilvántartási szám: 32622896

Telefonszám: +36 30 939 6657

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

3. Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő elkötelezett Ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, műszaki és szervezési intézkedést, mely az adatok védelmét biztosítja.

4. A kezelt személyes adatok köre és felhasználása

A charleybisztrosiofok.hu honlap kétféle adatot használ a működéséhez. Az egyik az önműködően létrejövő sütik, amik a honlap teljes körű működéséhez szükségesek. A másik a rendelés folyamán a honlap felhasználói által megadott személyes adatok.

4.1. Sütik

A charleybisztrosiofok.hu honlap kizárólag ún. munkamenet-sütiket használ, amelyek az online rendelés folyamatához szükségesek, és nem tárolnak személyes azonosításra alkalmas adatokat. Ezek a sütik elengedhetetlenek a honlap teljes körű működéséhez, ezért az oldal látogatói a böngészés megkezdésével elfogadják ezek használatát. A felhasznált sütik a munkamenet végén, vagy legkésőbb a böngésző bezárásakor törlődnek.

Mindemellett a honlap felhasználóinak korlátozás nélküli joga és lehetősége van a sütik tetszőleges időpontban történő törlésére az általuk használt böngészőben. Ennek lépései a használt alkalmazás felhasználói leírásában találhatók meg.

4.2. Rendeléskor megadott személyes adatok

Az online rendelés teljesítéséhez szükség van a megrendelést végző személy személyes adataira (név, telefonszám) és a kiszállítás adataira (kiszállítási cím), ezért ezeket az adatokat rendeléskor kötelező megadni. Adatkezelő a rögzített adatokat az Általános adatkezelési irányelveknek (III. pont) megfelelően tárolja, és kizárólag a rendelés teljesítésére használja fel.

5. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Adatkezelő a honlapon bekért rendelési adatokat nem továbbítja harmadik félnek, és kizárólag a személyes azonosításra lehetőséget nem adó módon, összesítve dolgozza fel. A személyes adatokhoz az Adatkezelőn kívül kizárólag a műszaki feladatokat (tárhelyszolgáltatás, webfejlesztés) ellátó személyek férhetnek hozzá.

5.1. Tárhelyszolgáltató adatai, adatok tárolásának helye

Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.

Adószám: 22206118-2-13

Telefon: +36 21 200 0040

E-mail cím: admin@megacp.com

Weboldal: www.3in1.hu

Az adatok tárolásának fizikai helye:

5.2. Tárhelyszolgáltató hozzáférése a tárolt személyes adatokhoz

A Tárhelyszolgáltató kizárólag műszaki feladatainak ellátása közben férhet hozzá a tárolt személyes adatokhoz, és ezek biztonságos kezelését magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Tárhelyszolgáltató teljes adatvédelmi tájékoztatójának elérhetősége: https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

5.3. Webfejlesztés

Név: Nemesrévi Zoltán E. V.

Székhely: 8600 Siófok, Sziget utca 5/B.

Adószám: 76715486-1-34

Telefon: +36 20 316 8138

E-mail cím: nemesreviz@gmail.com

5.4. Webfejlesztő hozzáférése a tárolt személyes adatokhoz

A Webfejlesztő kizárólag műszaki feladatainak ellátása közben férhet hozzá a tárolt személyes adatokhoz, és ezek biztonságos kezelését a jelen Tájékoztatóval összhangban magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6. Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3. Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10. Panasz benyújtásához, jogorvoslathoz való joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén fordulhat közvetlenül Adatkezelőhöz a jogellenes állapot megszüntetése érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az Érintett Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

7. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogad" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Adatvédelmi tájékoztató

Bezárás